Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. NN Tekst en Office, gevestigd te Meppel, KvK-nummer 73468568, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij, afnemer, deelnemer of extra deelnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Met producten wordt onder andere bedoeld lesmateriaal, video’s, documenten, Ebooks etc.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien dit nodig wordt geacht.

 

Artikel 3: Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. De door mij gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 4: Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst of product exclusief BTW vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals materiaalkosten, worden apart vermeld.
 3. Een overeenkomst tot tekstcorrectie kan worden gefactureerd op basis van prijs per woord, een teksttegoed met een onbeperkte gebruiksperiode of een tekstabonnement met een geldigheid van minimaal 3 maanden. In geval van het tekstabonnement komt het tegoed na de gekozen gebruiksperiode automatisch te vervallen. De prijs wordt bepaald door het totaal aantal woorden en niet door het aantal correcties.
 4. Voor werkzaamheden met betrekking tot office support kan een pakket worden afgesloten op basis van de zwaarte en hoeveelheid van de werkzaamheden. De eerste maand wordt gewerkt op basis van het aantal uren, hierna wordt een pakket afgesloten. Een pakket is maandelijks opzegbaar.
 5. Overeenkomsten op basis van prijs per woord of in geval van office support per pakket worden achteraf gefactureerd.
 6. Voor overeenkomsten op basis van prijs per woord geldt in de weekenden en avonden een aangepast tarief, betreffende 50% bovenop het reguliere tarief.
 7. Voor overige werkzaamheden wordt gewerkt op basis van eenuurtarief, waarbij in de offerte een schatting wordt gegeven van het aantal benodigde uren. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Betalingen vinden achteraf plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren.
 8. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 9. Bij verwacht overwerk wordt de opdrachtgever tijdig ingelicht. Meerwerk zal niet worden uitgevoerd voor een akkoord is gegaan met een aanvullende offerte.
 10. In geval van een pakket ontstaat na acceptatie van de offerte een betalingsverplichting, ook wanneer niet de gehele periode gebruik wordt gemaakt van de diensten of niet al het tegoed wordt verbruikt. Opdrachtnemer is bij betaling in termijnen gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de volgende betaling is voldaan.
 11. Facturen dienen binnen 21 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of door partijen anders is overeengekomen.
 12. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
 13. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.

 

Artikel 7: Informatieverstrekking opdrachtgever en uitvoering overeenkomst

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
 5. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan opdrachtnemer geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
 8. Alle werkzaamheden vinden in beginsel plaats vanuit locatie van opdrachtnemer. Wanneer, na overleg tussen partijen, werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van opdrachtgever, wordt, met uitzondering van laptop van opdrachtnemer, gebruik gemaakt van de faciliteiten van opdrachtgever.
 9. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij opdrachtnemer.
 10. In de offerte is een revisieronde meegenomen. Aangepaste wensen van de opdrachtgever buiten deze revisieronde leveren meerwerk op en zal als dusdanig worden gefactureerd.

 

Artikel 8: Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de facturen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dit geval niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 5. Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Indien de overeenkomst tot tekstcorrectie wordt geannuleerd worden de tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht. Bij annulering van een overeenkomst inzake office support kan tevens een schadevergoeding in rekening worden gebracht, afhankelijk van de omvang van de opdracht.
 6. Een NN tekst en officepakket kent een minimale looptijd van een maand. Het pakket is na deze periode maandelijks schriftelijk opzegbaar met een minimale opzegtermijn van 10 kalenderdagen. De werkzaamheden zullen de maand van ontvangst nog worden uitgevoerd. Indien opdrachtgever wenst de werkzaamheden per direct op te zeggen, zullen de kosten voor deze opzegtermijn worden doorberekend. Indien opdrachtgever wenst het pakket eerder dan de minimale looptijd te beëindigen, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

 

Artikel 9: Overmacht

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor opdrachtnemer haar werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
 5. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde werkzaamheden.

 

Artikel 11: Levering

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de aangegeven, doch schatting van de levertijd in acht te worden genomen.
 2. Content wordt standaard aangeleverd in een volledige tekst Word of pdf document, zonder beeldmateriaal. Aangepaste wensen van opdrachtgever kunnen een meerprijs opleveren.
 3. Opdrachtgever ontvangt een eerste versie van de content, waarna er in geval van eventueel gewenste wijzigingen een tweede versie wordt verzonden, voordat deze wordt aangemerkt als de definitieve versie.

 

Artikel 12: Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen, producten en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe van geleverde content, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag, voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 5. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming delen van de content te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Hierbij wordt te allen tijde de privacy van opdrachtgever gewaarborgd en gelet op gevoelige informatie.

 

Artikel 14: Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Doordat sommige diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 

Artikel 15: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.